مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد :۷۵ ش‍اخ‍ص‌ ک‍ه‌ ه‍ر م‍دی‍ری‌ ب‍ای‍د از آن‌ آگ‍اه‌ ب‍اش‍د
پدیدآور : م‍ار، ب‍رن‍ارد
تاریخ انتشار : ۱۳۹۴
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۶۲۱۶۷
رده دیویی : ‭۶۵۸‬/‭۱۰۱۳‬/‭‌م۱۲۳‌شآ‬
موضوع : ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اج‍رای‌ ک‍ار- م‍دی‍ری‍ت‌/اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍غ‍ل‍ی‌/ک‍ارآم‍دی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۴۷۹۵۰ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌