مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : دادا و س‍وررئ‍ال‍ی‍س‍م‌
پدیدآور : ب‍ی‍گ‍زب‍ی‌، س‍ی‌.و.ای‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۷۲۲۵
رده دیویی : ‭۷۰۹‬/‭۰۴۰۶۲‬/‭‌ب۹۵۸د‬
موضوع : دادائ‍ی‍س‍م‌/س‍وررئ‍ال‍ی‍س‍م‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۷۱۷۵۴ 3 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۷۳۷۷۷ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۸۷۱۸۰ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
4 ۹۲۵۱۰ 4 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
5 ۱۰۸۲۴۳ 5 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
6 ۱۰۸۲۴۴ 6 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌