مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : Ability to risk
conference : ‭Noone, Leslie J.‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 3259
dewey : ‭428‬/‭.64‬/‭N817A‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 6341 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌