مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : Zoroastrians, their religious beliefs and practices
conference : ‭Boyce, Mary‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 22212
dewey : ‭295‬/‭.09‬/‭B789Z‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 18733 1 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌