مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : Abel and cain
conference : ‭Pazargadi, Alaedin‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 22672
dewey : ‭297‬/‭.156‬/‭P348A‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 19772 1 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌