مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : Factual Writing: Exploring and challenging social realtity
conference : ‭Martin, J.R.‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 21349
dewey : ‭808‬/‭.042071‬/‭M379F‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 6656 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌