مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : National liberation revolutions today
conference : ‭Brutenetis, Karen Nersesovich‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 22278
dewey : ‭320‬/‭.9172‬/‭B913N‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 16305 1 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌