مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : Falconer
conference : ‭Cheever, John‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 22320
dewey : ‭813‬/‭.52‬/‭C515F‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 16132 1 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌