مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : Napoleon
conference : ‭Markham, Felix Maurico Hippisley‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 569
dewey : ‭923‬/‭.144‬/‭M345N‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 10008 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌