مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : Fairness and validation in language assessment: Selected papers from the 19th language testing research colloquium, Orlando, Florida
doc type : Non-Persian Book
doc no : 23641
dewey : ‭418‬/‭.0076‬/‭L287F‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 21359 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌