مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : Abdul-Lah ibn Saba and other myths
conference : ‭Askari, Murtadha‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 24271
dewey : ‭297‬/‭.538‬/‭A834A‬/‭Ed.3‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 21565 1 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌