مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : Family
conference : ‭Goode, William J.‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 1025
dewey : ‭306‬/‭.85‬/‭G647F‬/‭Ed.2‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 11186 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌