مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : A.S. Byatt's Possession: A reader's guide
conference : ‭Burgass, Catherine‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 1925
dewey : ‭823‬/‭.914‬/‭B954A‬/‭2002‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 23425 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌