مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : Abbas Mirza
conference : ‭Pakravan, Emineh‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 2823
dewey : ‭955‬/‭.0743092‬/‭P152A‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 24048 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌