مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : Zahir: A novel of obsession
conference : ‭Coelho, Paulo‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 4179
dewey : ‭869‬/‭.342‬/‭C672Z‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 24677 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌