مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : Narrative
conference : ‭Cobley, Paul‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 4880
dewey : ‭809‬/‭.923‬/‭C656N‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 25147 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌