مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : Abnormal psychology
conference : ‭Oltmanns, Thomas F.‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 4824
dewey : ‭616‬/‭.89‬/‭O52A‬/‭Ed.5‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 25511 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌