مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : Zondervan NIV study Bible: New International Version
doc type : Non-Persian Book
doc no : 5132
dewey : ‭220‬/‭.7‬/‭Z87‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 25708 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود م‍رج‍ع‌