مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : Facilitating group learning: Strategies for success with diverse adult learners
conference : ‭Lakey, George‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 3454
dewey : ‭374‬/‭.22‬/‭L192F‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 27984 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌