مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : ABC's of languages & linguistics: A practical primer to language science
conference : ‭Hayes, Curtis W.‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 4175
dewey : ‭410‬/‭H417A‬/‭Ed.2‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 29051 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌