مشاهده اطلاعات آماری

  کتابخانه علوم انسانی
مجموع مدارک موجود 76525
  کتابخانه علوم پایه
مجموع مدارک موجود 22990
  کتابخانه فنی و مهندسی
مجموع مدارک موجود 22443
  کتابخانه معماری و هنر
مجموع مدارک موجود 14637
  کتابخانه بنیاد مطهر
مجموع مدارک موجود 4620
  کتابخانه پردیس خواهران
مجموع مدارک موجود 7068