مشاهده اطلاعات آماری

  کتابخانه علوم انسانی
مجموع مدارک موجود 74471
  کتابخانه علوم پایه
مجموع مدارک موجود 21729
  کتابخانه فنی و مهندسی
مجموع مدارک موجود 19980
  کتابخانه معماری و هنر
مجموع مدارک موجود 13824
  کتابخانه بنیاد مطهر
مجموع مدارک موجود 4366
  کتابخانه پردیس خواهران
مجموع مدارک موجود 6360