معرفی کارمندان معرفی کارمندان

          معرفی کارمندان

    مدرک تحصیلی سمت رشته تحصیلی نام خانوادگی نام ردیف
    کارشناسی مسئول کتابخانه و کارشناس کتابداری علوم کتابداری و اطلاع رسانی هاشمی فاطمه سادات 1

    دیپلم کمک کتابدار - ختایی مرضیه 2