پایگاه الکترونیک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
 
موضوع:
ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ -از آغ‍از ت‍ا۶۵۶ ق‌.
ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دس‌ .ع‍ه‍د ج‍دی‍د و ع‍ه‍د ع‍ت‍ی‍ق‌
ای‍ران‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا و ج‍رم‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-۴۰ ق‌ -.ن‍ه‍ج‌ال‍ب‍لاغ‍ه‌ -س‍ی‍اس‍ت‌
ف‍ل‍زک‍اری‌ ه‍ن‍ری‌ -ای‍ران‌
ق‍رآن‌ -ک‍ش‍ف‌ ال‍م‍طال‍ب‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -ن‍رم‌ اف‍زار
ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ چ‍ن‍د م‍ل‍ی‍ت‍ی‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ای‍ران‌ -ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ -)ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۷ ق‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -پ‍ه‍ل‍وی‌،۱۳۲۰-۱۳۰۴
 
پدیدآور:
ف‍ک‍ی‍ک‍ی‌، ت‍وف‍ی‍ق‌
ف‍ی‍اض‌ م‍ق‍دم‌، ع‍ب‍اس‌
ش‍ع‍ار، ج‍ع‍ف‍ر
ق‍ان‍ع‌، ع‍ب‍اس‌
رض‍وی‌، رض‍ا
ب‍رک‍ات‌، م‍ح‍م‍دف‍ارس‌
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د
داع‍ی‌، ع‍ن‍ای‍ت‌
خ‍اوری‍ان‌ رض‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍ود رض‍ا
ری‍ف‍ر، ژان‌ ل‍وئ‍ی‌
زرگ‍ری‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
م‍ی‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ی‍دگ‍ل‍ی‌، ب‍ه‍روز
ف‍خ‍ار پ‍ور، م‍ح‍س‍ن‌
س‍ادات‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
ش‍ه‍اب‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ب‍رژی‍ن‍س‍ک‍ی‌
ک‍اردار، ام‍ی‍ر
پ‍طروش‍ف‍س‍ک‍ی‌، ای‍ل‍ی‍اپ‍اول‍ووی‍چ‌
اب‍ن‌ طق‍طق‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌،۷۰۹-۶۶۰ ق‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ب‍لاغ‌
ک‍م‍ی‍س‍ی‍ون‌ م‍ل‍ی‌ ی‍ون‍س‍ک‍و در ای‍ران‌
ن‍ی‍ل‍وف‍ر
م‍ن‍ش‍ورات‌ ال‍ش‍ری‍ف‌ ال‍رض‍ی‌
ج‍ام‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍س‍رای‌ ع‍ال‍ی‌ ش‍م‍اره‌-۴۷
دارال‍ه‍ج‍ره‌
ی‍ون‍س‍ک‍و
ات‍اق‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌. ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ای‍ران‍ی‌
ان‍ج‍م‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دس‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
پیدایش روزنامه در ایران و روزنامه نگاران کاشانی از آغاز تا ۱۳۳۳ هجری قمری
سادات الحسینی ، ابوالفضل ؛  سازمان اسناد ملی ایران - مدیریت برنامه نویسی آموزش وانتشارات ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۱، ۳۱۱ ، ک‌ س‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<الفخری =فخری >فی الاداب السلطانیه و الدول الاسلامیه
ابن طقطقی ، محمد بن علی ،۷۰۹-۶۶۰ ق ؛  ایران منشورات الشریف الرضی   ، ۱۴۱۴
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۰۹۷۶۷۱‬,‭‌ف‍لا۱۵۹‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتاب مقدس یعنی کتب عهد عتیق و عهد جدید که از زبانهای اصلی عبرانی و کلدانی و یونانی ترجمه شده است
کتاب مقدس .فارسی ؛  ایران انجمن کتاب مقدس ایران   ، ۱۱۸۳
شماره راهنما: ‭۲۲۰‬,‭ف‍ا/۵‬,‭‌ک۳۷۶‌ک‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
داوری و قانون اساسی
شهابی ، مصطفی ؛  تهران اتاق بازرگانی بین المللی . کمیته ایرانی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۳۴۲‬,‭۵۵۰۲۳‬,‭‌ش۷۵۱د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سی نقش با الهام از شاهنامه فردوسی
قانع ، عباس ؛  ایران کمیسیون ملی یونسکو در ایران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۱‬,‭‌ف۴۷۳‌ش،/‌ب‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<الجامع =جامع >لمواضیع آیات القرآن الکریم
برکات ، محمدفارس ؛  ایران دارالهجره   ، ۱۴۰۴ه
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۲‬,‭‌ب۴۵۸‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
پایگاه اطلاعاتی خبره علم رجال
مینایی بیدگلی ، بهروز ؛  تهران : دانشگاه علم و صنعت ایران ، دانشکده مهندسی کامپیوتر ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۱۳۷۶، ۱ ،SOC
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اسرار سقوط شاه
برژینسکی ؛  [ایران ] جامی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۱‬,‭‌ب۴۴۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ایرانشناسی در شوروی دولت در عهد ایلخانان
پطروشفسکی ، ایلیاپاولوویچ ؛  [ایران ] نیلوفر   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۰۷۲‬,‭‌پ۴۷۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
جوامع الحکایات ( بخش مربوط به تاریخ ایران )
شعار، جعفر ؛  ایران انتشارات دانشسرای عالی شماره -۴۷   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۸‬,‭۸۳۱‬,‭‌ش۴۸۸‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
شرکتهای فراملیتی و توسعه درونزا
ریفر، ژان لوئی ؛  ایران یونسکو   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۳۸‬,‭۸۸۱‬,‭ر۹۵۸‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<الراعی =راعی >و الرعیه
فکیکی ، توفیق ؛  ایران موسسه البلاغ   ، ۱۴۰۳ه
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۵۱۵‬,‭‌ف۶۱۶ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
جرایم ناشی از پیشرفتهای تکنولوژی
داعی ، عنایت ؛  تهران : دانشگاه ملی ایران ، دانشکده حقوق ، گروه حقوق جزا و جرم شناسی ۱۳۵۲-۵۳
شماره راهنما: ۱۳۵۲، ۳۹۳ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
جرایم ترک فعل کیفر نظامی ایران
فیاض مقدم ، عباس ؛  تهران : دانشگاه ملی ایران ، دانشکده حقوق ، گروه حقوق جزا و جرم شناسی [۱۳۳۶]
شماره راهنما: ۱۳۳۶، ۳۹۴ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
جرایم مالی کارمندان دولت " اختلاس -ارتشاء"
اسماعیلی حسینی ، محمد ؛  تهران : دانشگاه ملی ایران ، دانشکده حقوق ، گروه حقوق جزا و جرم شناسی ۱۳۵۲
شماره راهنما: ۱۳۵۲، ۳۹۸ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
جرایم هواپیمایی
خاوریان رضایی ، محمود رضا ؛  تهران : دانشگاه ملی ایران ، دانشکده حقوق ، گروه حقوق جزا و جرم شناسی ۱۳۵۶-۵۷
شماره راهنما: ۱۳۵۶، ۳۹۹ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
حمایت خانواده در حقوق ایران و فرانسه و بررسی لایحه حمایت خانواده در ایران
فخار پور، محسن ؛  تهران : دانشگاه ملی ایران ، دانشکده حقوق ، گروه حقوق جزا و جرم شناسی [۱۳۵۲]
شماره راهنما: ۱۳۵۲، ۴۰۰ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
جرایم و مجازاتهای مالیاتی پنجاه سال اخیر برای مودیان و ماموران مالیات و پیشنهاد اصلاح آن
کاردار، امیر ؛  تهران : دانشگاه ملی ایران ، گروه حقوق جزا و جرم شناسی ۱۳۵۰
شماره راهنما: ۱۳۵۰، ۴۰۲ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
حجر در قانون مدنی ایران
زرگری ، اسماعیل ؛  تهران : دانشگاه ملی ایران ، دانشکده حقوق ، گروه حقوق جزا و جرم شناسی ۱۳۴۷-۴۸
شماره راهنما: ۱۳۴۷، ۴۰۳ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
حقوق انسانی در منازعات مسلحانه
رضوی ، رضا ؛  تهران : دانشگاه ملی ایران ، دانشکده حقوق ، گروه حقوق جزا و جرم شناسی ۱۳۵۲-۵۳
شماره راهنما: ۱۳۵۲، ۴۰۴ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2