پایگاه الکترونیک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
 
موضوع:
ب‍ی‍ت‌ال‍م‍ق‍دس‌ -ت‍اری‍خ‌
اس‍رائ‍ی‍ل‌ -ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
ح‍م‍ی‍دی‌، ج‍ع‍ف‍ر
اس‍ع‍دی‌، م‍رت‍ض‍ی‌،۱۳۳۱ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ص‍ب‍ح‍ی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ن‍ع‍م‌
ل‍وم‍ون‍د
ش‍ارت‍ری‌، ف‍وش‍ی‍ه‌
خ‍س‍روش‍اه‍ی‌، ه‍ادی‌
 
ناشر:
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌اس‍لام‍ی‌
دارال‍ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ اس‍لام‍ی‌
اس‍لام‍ی‌
ال‍م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ل‍ل‍دراس‍ات‌ و ال‍ن‍ش‍ر
ب‍ن‍ی‍اد دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
دارال‍ش‍روق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اسرائیل پایگاه امپریالیسم و حرکتهای اسلامی در فلسطین
خسروشاهی ، هادی ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۴۴۲‬,‭‌خ۵۴۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ الحمله الی القدس
شارتری ، فوشیه ؛  عمان دارالشروق   ، ۱۹۹۰م
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۴۴۲‬,‭‌ش۱۵۵‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اورشلیم پایتخت سه مذهب
لوموند ؛  تهران اسلامی   ،
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۴۴‬,‭‌ل۷۸۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بیت المقدس
اسعدی ، مرتضی ،۱۳۳۱ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران بنیاد دایره المعارف اسلامی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۴۴‬,‭‌ف‍لا۵۱۵‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ اورشلیم :بیت المقدس
حمیدی ، جعفر ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۴۴‬,‭‌ح۸۴۹‌ت‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<القدس =قدس >مفتاح الحرب و السلام فی الشرق الاوسط
صبحی ، عبدالمنعم ؛  بیروت الموسسه العربیه للدراسات و النشر   ، ۱۹۷۹م
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۴۴‬,‭‌ص۳۸۷‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ بیت المقدس و مسئله فلسطین
خسروشاهی ، هادی ؛  قم دارالتبلیغ اسلامی   ،
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۴۴‬,‭‌خ۵۴۵‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک