پایگاه الکترونیک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
 
موضوع:
ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
ن‍م‍ای‍ش‌ -چ‍ی‍ن‌ -ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
ب‍ی‍ض‍ای‍ی‌، ب‍ه‍رام‌
ب‍ی‍ض‍ائ‍ی‌، ب‍ه‍رام‌
 
ناشر:
روش‍ن‍گ‍ران‌
ن‍گ‍اه‌؛ روش‍ن‍گ‍ران‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ زن‍ان‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ اب‍ت‍ک‍ار
اب‍ت‍ک‍ار؛ روش‍ن‍گ‍ران‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ زن‍ان‌
دم‍اون‍د
ن‍گ‍اه‌
ع‍ک‍س‌ م‍ع‍اص‍ر
روزب‍ه‍ان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍گ‍اه‌
ن‍ش‍ر روش‍ن‍گ‍ران‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ زن‍ان‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ت‍ی‍راژه‌
پ‍ی‍ام‌
روش‍ن‍گ‍ران‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ زن‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
میراث ، ضیافت دو نمایشنامه ی تک پرده ئی
بیضائی ، بهرام ؛  نگاه   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۲‬,‭۶۲‬,‭‌ب۹۴۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قصه های میر کفن پوش ( فیلمنامه )
بیضائی ، بهرام ؛  تهران روشنگران و مطالعات زنان   ، ۱۳۷۴-۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۷۹۱‬,‭۶ق‌/۴۳۷۲‬,‭‌ب۹۴۷‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آهو، سلندر، طلحک ، و دیگران :فیلم نامه
بیضائی ، بهرام ؛  [تهران ] موسسه انتشارات نگاه   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭۷۹۱‬,‭۴۳۷۲۸۷‬,‭‌ب۹۴۷آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
چهار صندوق
بیضائی ، بهرام ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۲‬,‭۶۲‬,‭‌ب۹۴۷‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
خاطرات هنرپیشه نقش دوم
بیضائی ، بهرام ؛  تهران دماوند   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۲‬,‭۶۲‬,‭‌ب۹۴۷‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روز واقعه فیلم نامه
بیضائی ، بهرام ؛  [تهران ] سازمان انتشاراتی و فرهنگی ابتکار   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۷۹۱‬,‭۴۳۷۲‬,‭‌ب۹۴۷ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آینه های روبرو
بیضایی ، بهرام ؛  تهران دماوند   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۷۹۱‬,‭۴۳۷۲‬,‭‌ب۹۴۷آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ سری سلطان در آبسکون [ فیلمنامه ]
بیضائی ، بهرام ؛  تهران عکس معاصر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۷۹۱‬,‭۴۳۷۲‬,‭‌ب۹۴۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
زمین ( فیلمنامه )
بیضائی ، بهرام ؛  تهران ابتکار؛ روشنگران و مطالعات زنان   ، ۱۳۶۳-۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۷۹۱‬,‭۴۳۷۲‬,‭‌ب۹۴۷ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
شب سمور
بیضایی ، بهرام ؛  [تهران ] عکس معاصر   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۷۹۱‬,‭۴۳۷۲‬,‭‌ب۹۴۷‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سلطان مار[ مجلس تقلید]
بیضائی ، بهرام ؛  تهران تیراژه   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۲‬,‭۶۲‬,‭‌ب۹۴۷‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فتحنامه ی کلات
بیضائی ، بهرام ؛  تهران دماوند   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۲‬,‭۶۲‬,‭‌ب۹۴۷‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
هشتمین سفر سندباد
بیضائی ، بهرام ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۲‬,‭۶۲‬,‭‌ب۹۴۷‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نمایش در چین
بیضایی ، بهرام ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭۷۹۲‬,‭۰۹۵۱‬,‭‌ب۹۴۷‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
حقایق در باره ی لیلا دختر ادریس :فیلم نامه
بیضائی ، بهرام ؛  تهران تیراژه   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۷۹۱‬,‭۷ح‌/۴۳۷۲‬,‭‌ب۹۴۷‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مقصد[ فیلمنامه ]
بیضائی ، بهرام ؛  تهران نشر روشنگران و مطالعات زنان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۲‬,‭۶۲‬,‭‌ب۹۴۷‌م‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
طومار شیخ شرزین [ فیلمنامه ]
بیضایی ، بهرام ؛  تهران روشنگران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۷۹۱‬,‭۴۳۷۲‬,‭‌ب۹۴۷ط‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
گمشدگان
بیضائی ، بهرام ؛  تهران پیام   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۲‬,‭۶۲‬,‭‌ب۹۴۷‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
سه نمایشنامه ی عروسکی
بیضائی ، بهرام ؛  تهران نگاه ؛ روشنگران و مطالعات زنان   ، ۱۳۵۷-۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۲‬,‭۶۲‬,‭‌ب۹۴۷‌س‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مرگ یزدگرد[ مجلس شاه کشی ]
بیضایی ، بهرام ؛  تهران روشنگران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۲‬,‭۶۲‬,‭‌ب۹۴۷‌مر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2