پایگاه الکترونیک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
 
موضوع:
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -ای‍ران‌ -ارزش‍ی‍اب‍ی‌
آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -ه‍دف‍ه‍ا و ن‍ق‍ش‍ه‍ا
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌،۱۳۶۷-۱۳۵۹ - ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -ارزش‍ی‍اب‍ی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -ای‍ران‌ -م‍دی‍ری‍ت‌ -ارزش‍ی‍اب‍ی‌
 
پدیدآور:
ح‍م‍ی‍دی‌، م‍ن‍ص‍ورع‍ل‍ی‌
ح‍ی‍دری‌، غ‍لام‍رض‍ا
ح‍س‍ن‌ زاده‌، رم‍ض‍ان‌
زارع‌، ب‍ی‍ژن‌
 
ناشر:
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌
ن‍وی‍د ش‍ی‍راز؛ پ‍ای‍گ‍اه‌ اس‍ت‍ن‍ادی‌ ع‍ل‍وم‌ ج‍ه‍ان‌ اس‍لام‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بررسی مطالعات علوم انسانی درباره دفاع مقدس ( جنگ )
زارع ، بیژن ؛  تهران وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۴۳‬,‭ز۱۳‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بررسی موانع و عوامل کاربست یافته های پژوهشی در دستگاه های اجرایی
حسن زاده ، رمضان ؛  تهران وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۰۰۱‬,‭۴۰۹۵۵‬,‭‌ح۵۲۶‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
از بازخورد دانش پژوهانه به همه سالاری آموزشی :جنگی از نوشته های پژوهش بنیاد
حمیدی ، منصورعلی ؛  تهران پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۵۵‬,‭‌ح۸۴۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
معرفت شناسی علم سنجی
حیدری ، غلامرضا ؛  شیراز نوید شیراز؛ پایگاه استنادی علوم جهان اسلام   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۰۰۱‬,‭۴۰۹۵۵‬,‭‌ح۹۴۹‌م‌ع‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک