پایگاه الکترونیک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
 
موضوع:
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌
ب‍وش‍ه‍ری‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۱۳ ق‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
ب‍ی‍ت‌ال‍م‍ق‍دس‌ -ت‍اری‍خ‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ ن‍وی‍س‍ی‌
م‍طب‍وع‍ات‌ -ای‍ران‌ -ب‍وش‍ه‍ر -ت‍اری‍خ‌
ادب‍ی‍ات‌ ع‍ام‍ه‌ ای‍ران‍ی‌
 
پدیدآور:
ح‍م‍ی‍دی‌، ج‍ع‍ف‍ر
ف‍روغ‍ی‌، ع‍ب‍اس‌ ب‍ن‌ م‍وس‍ی‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اح‍م‍د
ح‍م‍ی‍دی‌، ج‍ع‍ف‍ر، ۱۳۱۵ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ و آم‍وزش‍ی‌ ن‍س‍ل‌ دان‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
م‍رز ف‍ک‍ر، دن‍ی‍ای‌ ت‍م‍دن‌ س‍ب‍ز
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍ی‍لاد
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (ب‍وش‍ه‍ر)
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آئین نگارش و ویرایش ۱ و ۲ ویژه رشته های ادبیات فارسی و عمومی دانشگاهها
حسینی ، احمد ؛  بوشهر دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭ف‍ا/۰۴‬,‭‌ح۵۷۷آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گزینه ادب فارسی متون نظم و نثر، همراه با توضیحات و معانی لغات ، ویژه دوره های عمومی درس فارسی دانشگاه ها
حمیدی ، جعفر، ۱۳۱۵ - ، گردآورنده ؛  تهران زوار دانشگاه آزاد اسلامی (بوشهر)   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۸‬,‭‌ه۸۴۹‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<۳۳= سی و سه >غزل برگزیده از غزلیات عرفانی فروعی بسطامی
فروغی ، عباس بن موسی ؛  تهران موسسه انتشاراتی و آموزشی نسل دانش   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۵‬,‭‌ف۶۱۶د/‌ب‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ اورشلیم :بیت المقدس
حمیدی ، جعفر ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۴۴‬,‭‌ح۸۴۹‌ت‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ نگاران
حمیدی ، جعفر ؛  تهران دانشگاه شهید بهشتی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۰۷۲‬,‭‌ح۸۴۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بوشهر در مطبوعات عصر قاجار( جنوب ، حبل المتین ، مظفری )
حمیدی ، جعفر ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۰۷۹‬,‭۵۵۶۴‬,‭‌ح۸۴۹‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ماشین نوشته ها :شعرهای بلاگردان در باور رهنوردان بیدار
حمیدی ، جعفر ؛  تهران مرز فکر، دنیای تمدن سبز   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۹۹‬,‭‌ح۸۴۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ نامه بوشهر
حمیدی ، جعفر ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۸‬,‭ب‌/۹‬,‭‌ح۸۴۹‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دگرگون نامه ( مثنوی طنز و جد)
حمیدی ، جعفر ؛  تهران میلاد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ح۸۴۹د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک