پایگاه الکترونیک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
 
موضوع:
ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دس‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر -پ‍رس‍ش‍ه‍ا و پ‍اس‍خ‍ه‍ا
ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دس‌ .ع‍ه‍د ج‍دی‍د و ع‍ه‍د ع‍ت‍ی‍ق‌
م‍س‍ی‍ح‍ی‍ت‌ -دف‍اع‍ی‍ه‌ ه‍ا و ردی‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
ح‍ق‍ان‍ی‌ ف‍ض‍ل‌، م‍ح‍م‍دک‍اظم‌
ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دس‌ .ف‍ارس‍ی‌
ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دس‌.ف‍ارس‍ی‌
ش‍ح‍ات‍ه‌، س‍م‍ی‍ر س‍ام‍ی‌
 
ناشر:
ادی‍ان‌
ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌
ان‍ج‍م‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دس‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب مقدس یعنی کتب عهد عتیق و عهد جدید که از زبانهای اصلی عبرانی و کلدانی و یونانی ترجمه شده است
کتاب مقدس .فارسی ؛  ایران انجمن کتاب مقدس ایران   ، ۱۱۸۳
شماره راهنما: ‭۲۲۰‬,‭ف‍ا/۵‬,‭‌ک۳۷۶‌ک‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتاب مقدس ( ترجمه قدیم )شامل کتب عتیق و عهد جدید که از زبانهای اصلی عبرانی و یونانی ترجمه شده است
کتاب مقدس .فارسی ؛  ایلام ۲۰۰۲م
شماره راهنما: ‭۲۲۰‬,‭ف‍ا/۵‬,‭‌ک۳۶۵‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتاب مقدس ( ترجمه تفسیری ) شامل عهد عتیق و عهد جدید
کتاب مقدس .فارسی ؛ 
شماره راهنما: ‭۲۲۰‬,‭ف‍ا/۵‬,‭‌ک۳۷۶‌ک‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خطاناپذیری کتاب مقدس از دیدگاه مسیحیان
حقانی فضل ، محمدکاظم ؛  قم ادیان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۲۳۹‬,‭‌ح۶۶۴‌خ‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ناسازگاری های درونی کتاب مقدس
شحاته ، سمیر سامی ؛  قم بوستان کتاب   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭۲۲۰‬,‭۷‬,‭‌ش۳۸۹‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک