پایگاه الکترونیک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
 
موضوع:
ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دس‌ -ع‍ه‍د ج‍دی‍د
ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دس‌ .ع‍ه‍د ج‍دی‍د -ان‍ج‍ی‍ل‍ه‍ا -س‍ری‍ان‍ی‌ -ت‍رج‍م‍ه‌ ه‍ا
ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دس‌
ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دس‌ .ع‍ه‍د ج‍دی‍د و ع‍ه‍د ع‍ت‍ی‍ق‌
ای‍وب‌، پ‍ی‍ام‍ب‍ر
ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دس‌ .ع‍ه‍د ع‍ت‍ی‍ق‌ .م‍زام‍ی‍ر داود -ت‍رج‍م‍ه‌ه‍ا
ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دس‌ .ع‍ه‍د ج‍دی‍د
ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دس‌ .ع‍ه‍د ج‍دی‍د -ت‍رج‍م‍ه‌ه‍ا
ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دس‌ .ع‍ه‍د ع‍ت‍ی‍ق‌
ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دس‌ -م‍ق‍دم‍ه‌
ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دس‌ -ع‍ه‍د ع‍ت‍ی‍ق‌
م‍ح‍م‍د( ص‌)، پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-۱۱ ق‌ -.م‍س‍ی‍ح‍ی‍ت‌
 
پدیدآور:
ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دس‌ .ف‍ارس‍ی‌
ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دس‌ .ع‍ه‍د ع‍ت‍ی‍ق‌ .م‍زام‍ی‍ر داود .ف‍ارس‍ی‌ - ع‍رب‍ی‌
ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دس‌ .ع‍ه‍د ج‍دی‍د .ف‍ارس‍ی‌
ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دس‌.ع‍ه‍د ج‍دی‍د ف‍ارس‍ی‌
ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دس‌ .ع‍ه‍د ع‍ت‍ی‍ق‌ .ای‍وب‌ .ف‍ارس‍ی‌
ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دس‌.ف‍ارس‍ی‌
ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دس‌ .ع‍ه‍د ع‍ت‍ی‍ق‌ .ح‍ک‍م‍ت‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‌ .ف‍ارس‍ی‌
ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دس‌ .ع‍ه‍د ع‍ت‍ی‍ق‌ .ت‍ورات‌ .ف‍ارس‍ی‌ - ع‍رب‍ی‌
ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دس‌ .ع‍ه‍د ج‍دی‍د .اس‍ف‍ار م‍ج‍ع‍ول‍ه‌ .ان‍ج‍ی‍ل‌ ب‍رن‍اب‍ا .ف‍ارس‍ی‌
ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دس‌ .ع‍ه‍دع‍ت‍ی‍ق‌ .ب‍رگ‍زی‍ده‌ .ف‍ارس‍ی‌
 
ناشر:
ب‍رت‍ی‍ش‌ و ف‍ورت‌ ب‍ی‍ل‌ س‍وس‍ائ‍ی‍ت‍ی‌
ن‍ورج‍ه‍ان‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
واخ‍ت‍ورم‌ گ‍س‍ل‍ش‍ف‍ت‌ (ان‍ج‍م‍ن‌ واچ‌ ت‍ادر)
آف‍ت‍اب‌ ع‍دال‍ت‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‍ای‍ش‌
ان‍ج‍م‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دس‌ ای‍ران‌
ه‍رم‍س‌
ان‍ج‍م‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ اوت‍ص‍ره‍ت‍ورا، گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
ع‍ل‍م‌
اس‍اطی‍ر
ان‍ج‍م‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دس‌
ان‍ج‍م‍ن‌ ک‍ل‍ی‍م‍ی‍ان‌ ت‍ه‍ران‌
ن‍ش‍ر ن‍ق‍طه‌، دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب مقدس یعنی کتب عهد عتیق و عهد جدید که از زبانهای اصلی عبرانی و کلدانی و یونانی ترجمه شده است
کتاب مقدس .فارسی ؛  ایران انجمن کتاب مقدس ایران   ، ۱۱۸۳
شماره راهنما: ‭۲۲۰‬,‭ف‍ا/۵‬,‭‌ک۳۷۶‌ک‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
انجیل مقدس
کتاب مقدس .عهد جدید .فارسی ؛ 
شماره راهنما: ‭۲۲۰‬,‭ف‍ا/۵‬,‭‌ک۳۷۶‌ف‍لا‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
انجیل عیسی مسیح ( ترجمه تفسیری عهد جدید)
کتاب مقدس .عهد جدید .فارسی ؛  تهران آفتاب عدالت   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۲۲۰‬,‭ف‍ا/۵‬,‭‌ک۳۷۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه اناجیل اربعه
کتاب مقدس .عهد جدید .فارسی ؛  تهران نشر نقطه ، دفتر نشر میراث مکتوب   ، ۱۳۸۴ -۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۲۲۰‬,‭ف‍ا/۵‬,‭‌ک۳۷۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دیاتسرون
کتاب مقدس .عهد جدید فارسی ؛  نورجهان   ،
شماره راهنما: ‭۲۲۵‬,‭‌ک۳۶۵د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کتاب عهد جدیدی یونانی تریعنی انجیل مقدس خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح ، که از زبان اصل
کتاب مقدس .عهد جدید .فارسی ؛  لندن برتیش و فورت بیل سوسائیتی   ، ۱۹۰۴م =[۱۲۸۳]
شماره راهنما: ‭۲۲۵‬,‭ف‍ا/۵‬,‭‌ک۳۷۶‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مژده برای عصر جدید یا عهد جدید، خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح که از زبان یونانی ترجمه شده است
کتاب مقدس .عهد جدید .فارسی ؛  تهران انجمن کتاب مقدس   ، ۱۴۱۲ق
شماره راهنما: ‭۲۲۵‬,‭ف‍ا/۵‬,‭‌ک۳۷۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حقیقتی که به حیات ابدی هدایت می کند
کتاب مقدس .فارسی ؛  آلمان واختورم گسلشفت (انجمن واچ تادر)   ، ۱۹۷۶م =۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭۲۲۰‬,‭ف‍ا/۵‬,‭‌ک۳۷۶‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کتابهایی از عهد عتیق ( کتابهای قانونی ثانی )بر اساس کتاب مقدس اورشلیم
کتاب مقدس .عهدعتیق .برگزیده .فارسی ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۲۲۲‬,‭۱۱۰۹۲‬,‭‌ک۳۷۶‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
انجیل برنابا
کتاب مقدس .عهد جدید .اسفار مجعوله .انجیل برنابا .فارسی ؛  تهران نشر نیایش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۲۲۹‬,‭ف‍ا/۹۳۰۵‬,‭‌ک۳۷۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مزامیر حضرت داود
کتاب مقدس .عهد عتیق .مزامیر داود .فارسی - عربی ؛  تهران انجمن کلیمیان تهران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۲۲۳‬,‭ف‍ا/۲۰۵‬,‭‌ک۳۷۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
توراه با ترجمه فارسی
کتاب مقدس .عهد عتیق .تورات .فارسی - عربی ؛  تهران انجمن فرهنگی اوتصرهتورا، گنج دانش   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۲۲۲‬,‭۱‬,‭‌ک۳۷۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کتاب مقدس ( ترجمه قدیم )شامل کتب عتیق و عهد جدید که از زبانهای اصلی عبرانی و یونانی ترجمه شده است
کتاب مقدس .فارسی ؛  ایلام ۲۰۰۲م
شماره راهنما: ‭۲۲۰‬,‭ف‍ا/۵‬,‭‌ک۳۶۵‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کتاب مقدس :عهد عتیق و عهد جدید
کتاب مقدس .فارسی ؛  تهران اساطیر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۲۲۰‬,‭ف‍ا/۵‬,‭‌ک۳۶۵‌ک‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کتاب مقدس ( ترجمه تفسیری ) شامل عهد عتیق و عهد جدید
کتاب مقدس .فارسی ؛ 
شماره راهنما: ‭۲۲۰‬,‭ف‍ا/۵‬,‭‌ک۳۷۶‌ک‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
حکمت سلیمان براساس کتاب مقدس اورشلیم
کتاب مقدس .عهد عتیق .حکمت سلیمان .فارسی ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۲۱۱‬,‭۵۴۱‬,‭‌ک۳۷۶‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
عهد جدید براساس کتاب مقدس اورشلیم
کتاب مقدس .عهد جدید .فارسی ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۲۲۵‬,‭ف‍ا/۵‬,‭‌ک۳۷۶‌ع‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
انجیل نادرشاهی :متی ، مرقس ، لوقا و یوحنا
کتاب مقدس .عهد جدید .انجیلها .فارسی ؛  تهران علم   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۲۲۵‬,‭‌ک۳۷۶‌ف‍لا‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کتاب ایوب :منظومه آلام ایوب و محنتهای او از عهد عتیق با مقایسه تطبیقی پنج متن کهن فارسی
کتاب مقدس .عهد عتیق .ایوب .فارسی ؛  تهران هرمس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۲۲۱‬,‭۹۲‬,‭‌ک۳۷۶‌ک‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک