مرور الفبایی

*** لطفا برای این بخش در تنظیمات یک مرکز DigLib مشخص کنید. ***

مرور بر اساس :

عنوان
21     ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ب‍ه‍ره‌گ‍ی‍ری‌ از م‍راج‍ع‌ در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌   
22     ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ م‍ح‍ت‍وای‌ درس‍ی‌ زی‍س‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ر رش‍د ت‍ف‍ک‍ر ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ م‍ق‍طع‌ د   
23     ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ و م‍ش‍اوره‌ گ‍روه‍ی‌ ب‍ر ت‍غ‍ی‍ی‍ر ن‍گ‍رش‌ م‍ع‍ت‍ادی‍ن‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در   
24     ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ وی‍ژه‌ ب‍ر پ‍رورش‌ خ‍لاق‍ی‍ت‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر م‍دارس‌ اب‍ت‍دای‍ی‌   
25     ت‍اث‍ی‍رات‌ اب‍ن‌ ع‍رب‍ی‌ ب‍ر ح‍ک‍م‍ت‌ م‍ت‍ع‍ال‍ی‍ه‌   
26     ت‍اث‍ی‍رات‌ ب‍ازی‌، ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌، ورزش‌ ب‍ر ارگ‍ان‍ی‍س‍م‌ ب‍دن‌   
27     ت‍اث‍ی‍رات‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ ب‍ر ه‍وی‍ت‌ م‍ل‍ی‌   
28     ت‍اث‍ی‍ر اراده‌ در ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌   
29     ت‍اث‍ی‍ر از ف‍اص‍ل‍ه‌: درس‍ه‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ب‍رای‌ ت‍اث‍ی‍رگ‍ذاری‌ روان‍ی‌ از ف‍اص‍ل‍ه‌، ت‍ل‍ه‌ پ‍ات‍ی‌ و   
30     ت‍اث‍ی‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ روش‌ ب‍ازش‌ م‍غ‍زی‌ ب‍رای‌ آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ ب‍ی‍ان‍ی‌ در ارت‍ق‍اء ت‍ف‍ک‍ر   
31     ت‍اث‍ی‍ر اس‍لام‌ در اروپ‍ا   
32     ت‍اث‍ی‍ر اس‍لام‌ در ف‍ره‍ن‍گ‌ ه‍ن‍د   
33     ت‍اث‍ی‍ر اش‍ت‍ب‍اه‌ در م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍ی‍س‌   
34     ت‍اث‍ی‍ر اش‍ت‍غ‍ال‌ زن‍ان‌ ب‍ر پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ف‍رزن‍دان‌   
35     ت‍اث‍ی‍ر اطلاع‍ات‌ ب‍ر ج‍ام‍ع‍ه‌ : ب‍ررس‍ی‌ م‍اه‍ی‍ت‌، ارزش‌ و ک‍ارب‍رد اطلاع‍ات‌   
36     ت‍اث‍ی‍ر اک‍راه‌ در م‍س‍وول‍ی‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ری‌   
37     <ال‍ت‍اث‍ی‍ر = ت‍اث‍ی‍ر>ال‍م‍س‍ی‍ح‍ی‌ ف‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ق‍رآن‌: دراس‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‍ه‌ م‍ق‍ارن‍ه‌   
38     ت‍اث‍ی‍ر ال‍م‍ع‍ت‍زل‍ه‌ ف‍ی‌ ال‍خ‍وارج‌ و ال‍زی‍دی‍ه‌: اس‍ب‍اب‍ه‌ و م‍ظاه‍ره‌   
39     ت‍اث‍ی‍ر ال‍ه‍ی‍ات‌ م‍س‍ی‍ح‍ی‌ در ب‍س‍ت‍ر ت‍ف‍ک‍ر غ‍رب‌ ب‍ر پ‍ی‍دای‍ش‌ م‍درن‍ی‍ت‍ه‌   
40     ت‍اث‍ی‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌ ه‍اب‍ز و لاک‌ ب‍ر ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر