مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ت‍ات‌ ن‍ش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ب‍ل‍وک‌ زه‍را :زن‍دگ‍ی‌ روزم‍ره‌ در دو ده‌ از ب‍ل‍وک‌ زه‍رای‌ ق‍زوی‍ن‌
پدیدآور : آل‌ اح‍م‍د، ج‍لال‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۷۲۳۴
رده دیویی : ‭۹۵۵‬/‭۳۴۵۳‬/‭آ۶۹۸‌ت‬
موضوع : ب‍ل‍وک‌ زه‍را- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌/ب‍ل‍وک‌ زه‍را- آداب‌ و رس‍وم‌/ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ روس‍ت‍ائ‍ی‌/ت‍ات‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۳۱۴۷ 6 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۱۳۸۳۸ 7 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۲۱۸۱۷ 4 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
4 ۴۳۴۷۷ 5 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
5 ۴۴۷۶۴ 3 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
6 ۵۴۰۳۹ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
7 ۵۵۳۳۹ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌