مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : <ال‍واب‍ل‌=واب‍ل‌ >ال‍ص‍ی‍ب‌ م‍ن‌ ال‍ک‍ل‍م‌ ال‍طی‍ب‌
پدیدآور : اب‍ن‌ ق‍ی‍م‌ ج‍وزی‍ه‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اب‍ی‌ ب‍ک‍ر، ۷۵۱-۶۹۱ ق‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۵۷۲۶۷
رده دیویی : ‭۲۹۷‬/‭۷۷‬/‭‌ف‍لا۱۶۹،و‌س‬
موضوع : ذک‍ر/ت‍وس‍ل‌/دع‍ا- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۸۶۰۵ 1 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌