مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : واب‍س‍ت‍گ‍ی‌ م‍ت‍ق‍اب‍ل‌
پدیدآور : ب‍ی‍ت‍ی‌، م‍ل‍ودی‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۰۹۶۳
رده دیویی : ‭۶۱۶‬/‭۸۶‬/‭‌ب۹۱۹و‬
موضوع : واب‍س‍ت‍گ‍ی‌ م‍ت‍ق‍اب‍ل‌/م‍واد ن‍ی‍روزا- س‍وءاس‍ت‍ف‍اده‌- ب‍ی‍م‍اران‌- رواب‍ط خ‍ان‍وادگ‍ی‌/ب‍ه‍داش‍ت‌ ش‍خ‍ص‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۸۳۰۱۳ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۸۳۰۱۴ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۹۳۰۰۱ 5 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
4 ۹۵۰۰۶ 4 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
5 ۹۵۰۰۷ 3 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌