مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : واپ‍س‍ی‍ن‌ دم‌ اس‍ت‍ع‍م‍ار
پدیدآور : ف‍ان‍ون‌، ف‍ران‍ت‍س‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۱۴۹۳
رده دیویی : ‭۹۶۵‬/‭۰۴‬/‭‌ف۱۸۷و‬
موضوع : ال‍ج‍زای‍ر- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۴۳۰۰۵ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۶۲۱۲۷ 3 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌