مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ت‍اث‍ی‍ر" آم‍وزش‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ "ب‍ر م‍ی‍زان‌ ب‍ه‍ره‌گ‍ی‍ری‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ از ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌( زم‍ان‌ ج‍س‍ت‍ج‍و، ج‍ام‍ع‍ی‍ت‌ و م‍ان‍ع‍ی‍ت‌)
شماره مدرک : ۱۱۸پ‌
پدیدآور : ف‍ی‍روزی‌، رح‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌
شماره راهنما : ۱۳۷۸، ۳ ،LS
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
مقطع تحصیلی : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۱۸ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌