مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : وات‍ی‍ک‍ان‌ و ف‍اش‍ی‍س‍م‌ ای‍ت‍ال‍ی‍ا۱۹۲۹-۳۲
پدیدآور : پ‍الارد، ج‍ان‌ف‍ران‍س‍ی‍س‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۵۳۳۹
رده دیویی : ‭۹۴۵‬/‭۰۹۱‬/‭‌پ۲۴۴و‬
موضوع : ای‍ت‍ال‍ی‍ا- س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌،۱۹۴۵-۱۹۹۲ /وات‍ی‍ک‍ان‌- ت‍اری‍خ‌،۱۹۴۵-۱۹۲۹ /ف‍اش‍ی‍س‍م‌ و ک‍ات‍ول‍ی‍ک‌- ای‍ت‍ال‍ی‍ا- ت‍اری‍خ‌- ق‍رن‌۲۰
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۴۰۸۰۳ 2 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۴۵۰۲۵ 3 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۴۷۸۹۸ 1 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌