مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ص‍ادق‌ ه‍دای‍ت‌ :س‍ه‌ ق‍طره‌ خ‍ون‌ :ن‍ق‍ده‍ا و ن‍ظره‍ا، م‍ت‍ن‌ داس‍ت‍ان‌، ت‍رج‍م‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ داس‍ت‍ان‌
پدیدآور : ه‍دای‍ت‌، ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر، گ‍ردآورن‍ده‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۱۴۹۲
رده دیویی : ‭۸ا‍ف۳‬/‭۶۲‬/‭‌ه۴۴۷‌س/‌ن‌ه‬
موضوع : ه‍دای‍ت‌، ص‍ادق‌،۱۳۳۰-۱۲۸۱ . س‍ه‌ ق‍طره‌ خ‍ون‌- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر/داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌- ق‍رن‌۱۴ - ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۹۲۷۰۳ 1 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌