مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : واب‍س‍ت‍گ‍ی‌ س‍ال‍م‌ :چ‍ه‍ار اق‍دام‌ م‍ه‍م‌ ب‍رای‌ دس‍ت‌ی‍اب‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ت‍ع‍ادل‌ در ع‍ش‍ق‌، خ‍ان‍واده‌، م‍راق‍ب‍ت‌ از ف‍رزن‍دان‌، دوس‍ت‍ی‌ و ک‍ار
پدیدآور : ب‍رن‍س‍ت‍ای‍ن‌، راب‍رت‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۵۱۰۴۰
رده دیویی : ‭۱۵۸‬/‭‌ب۴۸۲و‬
موضوع : واب‍س‍ت‍گ‍ی‌ (روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌)/رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ اش‍خ‍اص‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۰۰۸۰۶ 1 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌