مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : واح‍د+واح‍د=؟
پدیدآور : ح‍س‍ی‍ن‌، م‌ .م‌.
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۵۹۱۰۱
رده دیویی : ‭۳۲۰‬/‭۹۱۷۴۹۲۷‬/‭‌ح۵۶۲و‬
موضوع : ک‍ش‍وره‍ای‌ ع‍رب‍ی‌- س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌/ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌- ک‍ش‍وره‍ای‌ ع‍رب‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۹۰۵۷ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌