مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ت‍اب‌ آوری‌ روان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ :ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ روان‍ی‌ و اخ‍ت‍لال‌ ه‍ای‌ رف‍ت‍اری‌
پدیدآور : ع‍ل‍ی‍زاده‌، ح‍م‍ی‍د
تاریخ انتشار : ۱۳۹۲
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۵۲۹۰۴
رده دیویی : ‭۶۱۸‬/‭۹۲۸۹۱۵۶‬/‭‌ع۸۵۶‌ت‌ف‍لا‬
موضوع : ت‍اب‌ آوری‌/ان‍ع‍طاف‌ پ‍ذی‍ری‌/روان‌ درم‍ان‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۴۰۷۴۵ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۱۵۰۱۵۹ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۱۵۲۷۵۲ 3 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌