مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : واپ‍س‍ی‍ن‌ گ‍ام‌ ای‍م‍ان‌ :ن‍ق‍ده‍ا و ت‍ام‍لات‍ی‌ درب‍اره‌ الاه‍ی‍ات‌ ن‍اظر ب‍ه‌ م‍رگ‌ خ‍دا
پدیدآور : ک‍اپ‍وت‍و، ج‍ان‌ دی‌.
تاریخ انتشار : ۱۳۹۱
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۲۲۳۳
رده دیویی : ‭۲۹۱‬/‭۱۷۵‬/‭‌ک۱۱۶و‬
موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و دی‍ن‌/م‍رگ‌ خ‍داون‍د/خ‍دا (م‍س‍ی‍ح‍ی‍ت‌)/م‍س‍ی‍ح‍ی‍ت‌- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌/ال‍ه‍ی‍ات‌ ف‍رات‍ج‍دد
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۴۴۶۳۸ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌