مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ت‍اث‍ی‍ر آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‌ م‍ج‍ازی‌ و واق‍ع‍ی‌ ب‍ر ی‍ادگ‍ی‍ری‌ و ی‍ادداری‌ در درس‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍ج‍رب‍ی‌
شماره مدرک : ۲۸۴۳پ‌
پدیدآور : م‍ش‍رف‌ ن‍ی‍ا، رح‍ی‍م‌
شماره راهنما : ۱۳۹۵، ۸۲ ،EDL
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
مقطع تحصیلی : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۸۴۳ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌