مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ت‍اب‍ع‍ی‍ت‌ م‍ض‍اع‍ف‌ در ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ خ‍ص‍وص‍ی‌
پدیدآور : رس‍ت‍م‍ی‌ ن‍ژاد، ام‍ی‍د
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۶۳۰۸۷
رده دیویی : ‭۳۴۲‬/‭۰۸۳‬/‭ر۴۹۶‌ت‌ف‍لا‬
موضوع : ت‍اب‍ع‍ی‍ت‌ م‍ض‍اع‍ف‌/ت‍اب‍ع‍ی‍ت‌ م‍ض‍اع‍ف‌- ای‍ران‌/ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ خ‍ص‍وص‍ی‌- ت‍اب‍ع‍ی‍ت‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۴۹۴۶۲ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌