مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : Macbeth
conference : ‭Williams, Gordon‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 3145
dewey : ‭822‬/‭.33‬/‭W723M‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 8357 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌