مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : Take another letter
conference : ‭Myers, Geoffrey M.‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 3947
dewey : ‭808‬/‭.06665021‬/‭M996T‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 6116 1 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌