مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : Taking charge of your career direction
conference : ‭Lock, Robert D‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 23394
dewey : ‭650‬/‭.14‬/‭L813T,Ed.4‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 21158 1 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌