مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : Taking sides: Clashing views on controversial issues in educational psychology
doc type : Non-Persian Book
doc no : 23423
dewey : ‭370‬/‭.15‬/‭T136‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 21173 1 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌