مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : Taking on the press: Constitutional rights in conflict
conference : ‭Zerman, Melvyn Bernard‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 24161
dewey : ‭342‬/‭.730853‬/‭Z58T‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 21548 1 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌