مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : Odyssey
conference : ‭Milch, Robert J‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 24186
dewey : ‭883‬/‭.01‬/‭M639O‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 18038 1 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌